โครงสร้างองค์กร

ดร.ทรงภพ พลจันทร์


กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ

นายชวลิต ถนอมถิ่น


รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ดร.บุญเทพ นาเนกรังสรรค์


กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายชัยวุฒิ จำนงสุทธเสถียร


กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นายธนพัฒน์ ผู้พัฒน์


กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายจุมพต กาญจนปัญญาคม


กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายสุรพงษ์ เอี่ยมจุฬา


กรรมการ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

ดร.กระหยิ่ม ศานต์ตระกูล


กรรมการ

นายณัฐพงศ์ ภู่มี


กรรมการ

นายธีรยุทธ ชูศิลป์


กรรมการ
กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายสุรศักดิ์ สีเขียว


กรรมการ
กรรมการบริหาร /กรรมการผู้จัดการ /
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

นายไชยา วงศ์ลาภพานิช


กรรมการ
กรรมการบริหาร /
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

ดร.บุญเทพ นาเนกรังสรรค์


ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายชัยวุฒิ จำนงสุทธเสถียร


กรรมการตรวจสอบ

นายธนพัฒน์ ผู้พัฒน์


กรรมการตรวจสอบ

นายจุมพต กาญจนปัญญาคม


ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายชวลิต ถนอมถิ่น


กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายธีรยุทธ ชูศิลป์


กรรมการสรรหาและพิจรณาค่าตอบแทน

นายธนพัฒน์ ผู้พัฒน์


กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายสุรพงษ์ เอี่ยมจุฬา


ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

นายชวลิต ถนอมถิ่น


กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

นายสุรศักดิ์ สีเขียว


กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

นายไชยา วงศ์ลาภพานิช


กรรมการบรรษัทภิบาล และบริหารความเสี่ยง

นายชวลิต ถนอมถิ่น


ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายสุรศักดิ์ สีเขียว


กรรมการบริหาร /
กรรมการผู้จัดการ

นายไชยา วงศ์ลาภพานิช


กรรมการบริหาร /
รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร และการเงิน (CFO)

นายธีรยุทธ ชูศิลป์


กรรมการบริหาร /
รองกรรมการผู้จัดการสายงานองค์กรและกฎหมาย

นายวิวรรธน์ นวลนก


รองกรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรม

นายโกศล คงแดง


รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ 1

นายนาวิน ป้องแก้ว


รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ 2

นายชาลี พึ่งพาณิชย์กุล


ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ

นายปนัดด์ คังสุวรรณ


ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรม

นางเมชญา แก้วดวงดี


รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ

ดร.ทรงภพ พลจันทร์

กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการ


นายชวลิต ถนอมถิ่น

รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


ดร.บุญเทพ นาเนกรังสรรค์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ


นายชัยวุฒิ จำนงสุทธเสถียร

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ


นายธนพัฒน์ ผู้พัฒน์

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


นายจุมพต กาญจนปัญญาคม

กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


นายสุรพงษ์ เอี่ยมจุฬา

กรรมการ /
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง


ดร.กระหยิ่ม ศานต์ตระกูล

กรรมการ


นายณัฐพงศ์ ภู่มี

กรรมการ


นายธีรยุทธ ชูศิลป์

กรรมการ /
กรรมการบริหาร /กรรมการสรรหาและพิจรณาค่าตอบแทน


นายสุรศักดิ์ สีเขียว

กรรมการ /
กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง


นายไชยา วงศ์ลาภพานิช

กรรมการ /
กรรมการบริหาร /กรรมการบรรษัทภิบาล และบริหารความเสี่ยง


ดร.บุญเทพ นาเนกรังสรรค์

ประธานกรรมการตรวจสอบ


นายชัยวุฒิ จำนงสุทธเสถียร

กรรมการตรวจสอบ


นายธนพัฒน์ ผู้พัฒน์

กรรมการตรวจสอบ


นายจุมพต กาญจนปัญญาคม

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและพิจารณาค่าตอบแทน


นายชวลิต ถนอมถิ่น

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


นายธีรยุทธ ชูศิลป์

กรรมการสรรหาและพิจรณาค่าตอบแทน


นายธนพัฒน์ ผู้พัฒน์

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


นายสุรพงษ์ เอี่ยมจุฬา

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง


นายชวลิต ถนอมถิ่น

กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง


นายสุรศักดิ์ สีเขียว


กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง"

นายไชยา วงศ์ลาภพานิช

กรรมการบรรษัทภิบาล และบริหารความเสี่ยง


นายชวลิต ถนอมถิ่น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


นายสุรศักดิ์ สีเขียว

กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ


นายไชยา วงศ์ลาภพานิช

กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและการเงิน (CFO)


นายธีรยุทธ ชูศิลป์

กรรมการบริหาร /รองกรรมการผู้จัดการสายงานองค์กรและกฎหมาย


นายวิวรรธน์ นวลนก

รองกรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรม


นายโกศล คงแดง

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ 1


นายนาวิน ป้องแก้ว

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ 2


นายชาลี พึ่งพาณิชย์กุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ


นายปนัดด์ คังสุวรรณ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรม


นางเมชญา แก้วดวงดี

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ