Investor relations – Shareholders information

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

วันที่ หัวข้อ เอกสาร
01 กันยายน 2564 หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
01 กันยายน 2564 แบบเสนอวาระและชื่อกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (แบบ ก-ข-ค) ดาวน์โหลด
05 กรกฎาคม 2564 ตอบคำถาม RT Oppday Q1/2021 ดาวน์โหลด
07 พฤษภาคม 2564 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
07 เมษายน 2564 RT Oppday Year End 2020 ดาวน์โหลด
31 มีนาคม 2564 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) (ภาษาไทย) (ฉบับเต็ม) ดาวน์โหลด
31 มีนาคม 2564 เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1_2563 ดาวน์โหลด
31 มีนาคม 2564 เอกสารแนบ 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีรายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบของรหัสคิวอาร์ (QR Code) ดาวน์โหลด
31 มีนาคม 2564 เอกสารแนบ 3 ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดาวน์โหลด
31 มีนาคม 2564 เอกสารแนบ 4 รายนามผู้สอบบัญชีและข้อมูลประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ดาวน์โหลด
31 มีนาคม 2564 เอกสารแนบ 5 นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ดาวน์โหลด
31 มีนาคม 2564 เอกสารแนบ 6 รายนามกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
31 มีนาคม 2564 เอกสารแนบ 7 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ดาวน์โหลด
31 มีนาคม 2564 เอกสารแนบ 7 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ดาวน์โหลด
31 มีนาคม 2564 เอกสารแนบ 7 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค ดาวน์โหลด
31 มีนาคม 2564 เอกสารแนบ 8 ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
31 มีนาคม 2564 เอกสารแนบ 9 การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
31 มีนาคม 2564 เอกสารแนบ 10 เอกสารหรือหลักฐานประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
31 มีนาคม 2564 เอกสารแนบ 11 ขั้นตอนการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
31 มีนาคม 2564 เอกสารแนบ 12 แผนที่ของสถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
25 กุมภาพันธ์ 2564 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลด
11 พฤศจิกายน 2563 หนังสือชี้ชวน เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดาวน์โหลด