งานก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้าและงานด้านโยธาอื่นๆ โครงการเขื่อนแควน้อย