ขอแสดงความยินดีกับคุณชวลิต ถนอมถิ่น ได้รับเลือกเป็น นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559