ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง เนื่องในโอกาสที่ได้รับอนุมัติให้ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธรณีวิทยา จากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่