ตำแหน่ง วิศวกรสำรวจ จำนวน 2 อัตรา

เพศ ชาย

วุฒิการศึกษา ป.ตรี (สาขาวิศวกรสำรวจ)

ประสบการณ์ 3ปี ขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดเตรียมและตรวจสอบข้อมูลพิกัดในการวางตำแหน่งในการทำงานให้กับทีมสำรวจ รวมถึงการเคลียร์แบบก่อสร้างเพื่อให้ทีมสำรวจสามารถนำไปทำงานได้ และตรวจสอบควบคุมให้ถูกต้องทันเวลา
2. ดูแล เก็บรักษา ตรวจสอบเครื่องมือสำรวจตามมาตรฐาน ISO
3. จัดทำข้อมูล เช่น การรังวัด, การสำรวจพื้นที่, การจัดทำแผนที่ ออกสำรวจพื้นที่ และเขียนแบบสำรวจที่มีความถูกต้อง กับงานก่อสร้าง
4. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สนใจสามารถสอบถาม หรือ สมัครงานกับทางบริษัท ได้ด้วยตนเอง
หรือส่งประวัติพร้อมหลักฐานสมัครงานมาที่ 
 rthr@rtco.co.th

บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) 292 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด (กม. 26) ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์ +66 (0) 2313-4848 โทรสาร : +66 (0) 2313-48494787

ติดต่อคุณ คุณอารีรัตน์ สายสมบัติ ,คุณเฟื่องฤทัย  กิ่งถา โทรศัพท์  083-9896390