ลงนามสัญญาโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กับกรมชลประทาน วันที่ 25 เมษายน 2562