ประวัติบริษัท

บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2543 โดยผู้ริเริ่มก่อตั้งคือ คุณชวลิต ถนอมถิ่น (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) โดยจัดตั้งเพื่อดำเนินงานด้านธรณีเทคนิค โดยเน้นไปที่งานขุดระเบิดหิน และงานก่อสร้างอุโมงค์ ในหินแข็ง งานก่อสร้างโครงการแรกของบริษัทคือ งานก่อสร้างอุโมงค์ขนาด 3.0 เมตร ในโครงการก่อสร้างเขื่อน คลองท่าด่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครนายก ความยาวรวมทั้งสิ้น 1,910 เมตร

ต่อมาบริษัทฯ ได้ขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจ เพื่อการเจริญเติบโตของบริษัท มีการรับงานก่อสร้างจากทั้งภาครัฐ เช่น กรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมทางหลวง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงภาคเอกชน โดยเฉพาะกรมชลประทาน ผลงานที่ผ่านมา ได้แก่ งานก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำ อาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยัง (ตอนบน) อำเภอเขาวงศ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ งานก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำ เขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก สำหรับโครงการก่อสร้างเขื่อนแควน้อยนี้นอกจากงานก่อสร้างอุโมงค์แล้ว บริษัทฯ ยังได้ทำการก่อสร้างอาคารรับน้ำ งานระเบิด เหมืองหินสำหรับถมเขื่อน งานถมบดอัดเขื่อนแควน้อย งานอาคารควบคุมและห้องสำหรับงานบำรุงรักษา งานเสริมเสถียรภาพทางลาดด้วยวิธีร๊อคโบลท์และคอนกรีตพ่น, งานคอนกรีตพ่น และงานคอนกรีตปิดหน้าเขื่อน งานก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำและงานก่อสร้างเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียวเขื่อนเขาระกำพร้อมส่วนประกอบ อำเภอเมือง จังหวัดตราด นอกจากนี้ยังขยายตลาดไปสู่ระดับภูมิภาค ได้แก่ ประเทศลาว และพม่า โดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ


ผลงานแห่งความสำเร็จที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับความไว้วางใจมาก ในกลุ่มบริษัทที่ลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้า ในภูมิภาคนี้ให้เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างในโครงการต่าง ๆ ซึ่งบริษัทฯได้มุ่งเน้นผลงานก่อสร้างที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง มีเป้าหมายสูงสุดคือ มาตรฐานผลงานก่อสร้างชั้นเลิศ ส่งมอบงานให้ลูกค้าตรงเวลา ในราคายุติธรรม และคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ อีกทั้งมุ่งเน้นการตอบแทนสังคม และสนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย


ปัจจุบันบริษัทดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างด้านงานวิศวกรรมโยธา และธรณีเทคนิคที่ต้องอาศัยความชำนาญและเทคโนโลยีระดับสูง ประกอบด้วย ทีมงานวิศวกร นักธรณีวิทยาและบุคลากรทางเทคนิค ที่มีความคุ้นเคยและชำนาญการในงานด้านธรณีเทคนิค โดยเฉพาะงานก่อสร้างอุโมงค์ งานระเบิดหิน งานขุดเจาะโดยไม่ใช้ระเบิด งานพัฒนาเหมือง งานเจาะสำรวจ งานคอนกรีตโครงสร้าง งานวิศวกรรมโยธาทั่วไป และงานด้านธรณีวิทยา

วิสัยทัศน์องค์กร


วิสัยทัศน์ (VISION)

ก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านงานก่อสร้างทางวิศวกรรมโยธาและธรณีเทคนิค

Keeping ahead in engineering and geotechnical construction with customer’s satisfaction always.


พันธกิจองค์กร (MISSION)

1. ดําเนินธุรกิจงานก่อสร้างทางวิศวกรรมและธรณีเทคนิคมีผลงานคุณภาพและมีผลกําไรอย่างต่อเนื่อง

2. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทํางานด้วยความปลอดภัย ปลูกฝังจริยธรรมของการทํางานสู่พนักงานในทุกระดับชั้นด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตแบบยั่งยืน

3. ให้ความสําคัญการพัฒนาศักยภาพการทํางานของบุคลากรควบคู่กับการเจริญเติบโตขององค์กร

4. ส่งมอบผลตอบแทนที่เหมาะสมและยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม

5. มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม


สโลแกน (SLOGAN)

“Only the best we do”


นโยบายคุณภาพ (QUALITY POLICY)

มุ่งมั่นส่งมอบงานก่อสร้างให้ทันเวลาอย่างมีคุณภาพสูงสุด เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
DOWNLOAD COMPANY PROFILE
บริษัทย่อย/บริษัทร่วม

โครงสร้างการถือหุ้นกลุ่มบริษัท

การคำนึงถึงความปลอดภัย

บริษัทถือว่าความสำเร็จที่สมบูรณ์ของงานต้องมาพร้อมกับความปลอดภัยของพนักงานและลูกจ้างรวมไปถึงผู้มีส่วนร่วมทุกคนภายใต้สำนึกที่ว่าความปลอดภัยมิใช่เป็นเพียงแต่กฎหมายหรือข้อบังคับที่จะต้องปฏิบัติตาม แต่ความปลอดภัยเป็นเรื่องของคุณธรรม และมนุษยธรรม เป็นสิทธิที่ผู้ร่วมงานทุกคนจะต้องได้รับ ความปลอดภัยจึงถือเป็นคุณค่าอันหนึ่งขององค์กร ที่ถือปฏิบัติมาและจะต้องสืบทอดต่อไป ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลความปลอดภัย ตามส่วนงานเป็นลำดับ โดยมิให้ถือว่าความปลอดภัยเป็นส่วนเพิ่มเติมแต่ความปลอดภัยเป็นงานที่จะต้องทำให้สำเร็จและจะต้องคำนึงถึงก่อนเสมอ


บริษัทได้กำหนดนโยบายความปลอดภัยต่อพนักงานทุกคนดังนี้

1. บริษัท จะส่งเสริมและสร้างสรรค์ให้มีการทำงานอย่างปลอดภัย

2. บริษัท ถือว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัท ดังนั้นความปลอดภัยของ ผู้ปฏิบัติงานจึงเป็นนโยบายที่สำคัญของบริษัท

3. บริษัทจะให้การสนับสนุนเพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานจัดเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีสภาพปลอดภัยรวมทั้งจัดให้มีสภาพการทำงาน และมีวิธีการทำงานที่ปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และจูงใจให้เกิดการทำงานได้อย่างปลอดภัย

4. บริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม เพื่อวางแผนงาน และโครงการเกี่ยวกับความปลอดภัย ตลอดจนบริหารและพัฒนาแผนงานโครงการให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ

5. บริษัท กำหนดเป็นนโยบายให้ผู้บังคับบัญชาทุกคนต้องมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามระเบียบและกฎแห่งความปลอดภัยที่บริษัท กำหนดขึ้นโดยเข้มงวดกวดขัน

6. บริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยแก่ตนเอง และเพื่อนร่วมงาน และเป็นไปตามระเบียบกฎแห่งความปลอดภัยที่บริษัท กำหนดขึ้นโดยเคร่งครัด


องค์ประกอบสำคัญของงานความปลอดภัย (Key element of safety plan)

1. มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Company HSE manual)

2. การอบรมให้กับพนักงานทุกระดับ (Safety training programs for all staff position)

3. การอบรมให้ความรู้และปลูกฝังทัศนคติที่ดีแก่ผู้เข้าใหม่ (New employee orientation and training program)

4. กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนและให้รางวัลความปลอดภัย (Safety promotion and incentive program)

5. การประเมินความเสี่ยงและการป้องกัน (Job safety analysis (JSA) program for all major and high risk work)

6. ระบบการสอบสวนและรายงานอุบัติเหตุเพื่อการปรับปรุงแก้ไข (Accident investigation and reporting system with follow up corrective measures)

7. การจัดทำสถิติและการวิเคราะห์ (Accident statistic and analysis)

8. การจัดเตรียมวิธีการทำงานและการป้องกันก่อนเริ่มงาน (Preparing work method statement and accident prevention method)

9. การกำกับดูแลและการตรวจความปลอดภัย (Safety audit and inspection)


นอกจากการดำเนินการป้องกันโดยมาตรการต่างๆแล้ว บริษัทเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการสร้างให้ความปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในงาน(Safety in Process) เป็นสิ่งที่ต้องกระทำเพื่อให้เกิดการทำงานที่ปลอดภัยที่ยั่งยืน และแทรกอยู่ในระบบความคิดของการทำงานเสมอ บริษัทจัดให้มีการปลูกฝังทัศนคติและความเข้าใจในการบริหารและดูแลงานความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกระดับด้วย บริษัทได้จัดให้มี Safety Talk เป็นประจำสม่ำเสมอในทุกหน่วยงาน เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในการทำงาน และรับทราบถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมทั้งจากหน่วยงานของตนเอง และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

ในการดำเนินงานก่อสร้างของบริษัท อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ในบางกรณี อย่างไรก็ตามบริษัทตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ นอกจากการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบปฏิบัติ ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วบริษัท เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัท ไว้ดังนี้


มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นระหว่างก่อสร้าง


คุณภาพอากาศ

1. จัดเก็บและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองตลอดระยะเวลาก่อสร้างพร้อมทั้งจัดระเบียบการวางวัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆ ไว้ในคลังเก็บเครื่องมือ

2. ตรวจวัดปริมาณก๊าซพิษต่างๆ

3. ใช้น้ำฉีดพรมบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ตัวอย่างเช่น บริเวณที่มีการเปิดหน้าดินหรือขุดเจาะหน้าดิน

4. ต้องใช้ตาข่ายกั้นระหว่างพื้นที่ก่อสร้างที่ติดกับชุมชนใกล้เคียง โดยใช้ตาข่ายที่มีความหนามากเพียงพอที่จะกรองฝุ่นละอองจากการก่อสร้างให้มีปริมาณในระดับที่ยอมรับได้

5. มีการดูแลสภาพเครื่องยนต์/เครื่องจักรกลต่างๆ ที่ใช้ในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันการปล่อยเขม่า ฝุ่นละออง ตลอดจนให้มีการล้างรถโดยเฉพาะบริเวณด้านล่างและล้อรถ เมื่อต้องการเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ก่อสร้าง

6. งานก่อสร้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการจราจร บริษัทจะจัดให้มีป้ายสัญญาณเพื่อความคล่องตัวและความปลอดภัยในการจราจร

7. ตรวจตราดูแลบำรุงรักษา เส้นทางจราจรสาธารณะที่ร่วมใช้งานให้อยู่ในสภาพเดิมหรือดีขึ้น รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบขนส่งอย่างเคร่งครัด

8. กำหนดให้รถบรรทุกที่วิ่งในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างใช้ความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง


เสียง และ แรงสั่นสะเทือน

1. กำหนดเวลาตอกเข็มให้ไม่ตรงกับเวลาที่ประชาชนพักผ่อนในช่วงกลางคืน โดยเฉพาะบริเวณก่อสร้างที่อยู่ใกล้ชุมชน และไม่ตรงกับเวลาที่นักเรียนทำกิจกรรมการเรียนการสอนในตอนกลางวัน

2. ใช้เครื่องยนต์หรือเครื่องจักรที่มีการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันเสียงดังเกินควร

3. ใช้แนวรั้วปิดบังเสียงกรณีที่เครื่องจักรทำงานใกล้ชิดกับชุมชน

4. ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการทำงานเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อประชาชน และอาคารสถานที่ใกล้เคียง


แหล่งชุมชนใกล้เคียง

1. มีผู้แทนของบริษัทเข้าร่วมฟังชี้แจงในการประชุมกรรมการหมู่บ้าน หรือ อบต. ทุกครั้ง โดยขอความเห็น

2. ติดป้ายประกาศแจ้งรายละเอียด ชื่อ และสถานที่ติดต่อเพื่อรับคำร้องเรียนและรับข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งรายงานผลการติดตามสภาวะสิ่งแวดล้อม อุบัติเหตุจราจร

3. ให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนตามสมควร ดังที่บริษัทมีนโยบายในการช่วยเหลือสังคม และปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ต่างๆ

4. ในกรณีเกิดปัญหามวลชน

– เร่งแจ้งหน่วยราชการเพื่อเป็นผู้ไกล่เกลี่ย

– ออกเงินรองรับความเสียหายเบื้องต้น ซึ่งสามารถเรียกคืนจากผู้ว่าจ้างได้ถ้าไม่ใช่ความผิดของผู้รับเหมา

– ติดตามผลสรุปทำรายงานทุกอาทิตย์ จนสิ้นสุดปัญหา

– ทำรายงานประจำเดือนเพื่อสรุปสถานการณ์


บริษัทได้ดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพของสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นระหว่างก่อสร้างอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยมาตรการที่จัดทำขึ้นนี้เป็นเพียงมาตรการเบื้องต้น อาจจะมีมาตรการเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ระบบการบริหารงานด้านคุณภาพ


1. ระบบการบริหารงานด้านคุณภาพ ISO 9001:2015

บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด เน้นการบริหารงานตามระบบคุณภาพ โดยได้กำหนดนโยบายคุณภาพ คือ “มุ่งมั่นส่งมอบงานก่อสร้างให้ทันเวลา อย่างมีคุณภาพสูงสุด เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง” และบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายคุณภาพอย่างมั่นคงและจริงจัง เป็นที่ยอมรับของลูกค้า จนปัจจุบันได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 ในขอบเขตงาน CIVIL CONSTRUCTION WORKS OF OPEN EXCAVATION, TUNNEL & SHAFT EXCAVATION, SLOPE STABILIZATION, GROUTING, DAM, CONCRETE STRUCTURE, HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING, PIPE JACKING, EXPLORATION DRILING, MINI HYDRO POWER PLANT AND STEEL STRUCTURE และ CIVIL DESIGN WORKS OF TUNNEL & SHAFT EXCAVATION, DRILLING & BLASTING, SLOPE STABILIZATION, CONCRETE STRUCTURE, HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING, PIPE JACKING, MINI HYDRO POWER PLANT, STEEL STRUCTURE AND SHEET PILE WALL จากสถาบัน UKAS ตั้งแต่ปี 2013 ปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงยึดมั่นแนวทางการบริหารงานตามระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยจัดให้มีการทบทวนนโยบายคุณภาพทุกปี รวมถึงกำหนดและทบทวนวัตถุประสงค์คุณภาพประจำปี และสื่อสารให้พนักงานในองค์กรมีความเข้าใจในนโยบาย และวัตถุประสงค์ตลอดจนนำไปปฏิบัติอย่างได้ผล ทั้งนี้เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามมาตรฐานสากลต่อไป


2. ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯได้มีการจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานขององค์กร ซึ่งนำไปสู่ความมั่นคง ความปลอดภัย และส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร ซึ่งจะทำให้ทั้งพนักงาน ผู้ว่าจ้าง ชุมชนโดยรอบ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกิดความมั่นใจในการประกอบกิจการขององค์กรด้วยองค์ประกอบของระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีองค์ประกอบหลัก ดังนี้ นโยบาย การจัดการ การวางแผนและการนำไปปฏิบัติ การประเมินผล และการทบทวนการจัดการบริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด ได้ผ่านเกณฑ์ประเมินผลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 • วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ผ่านเกณฑ์การประเมินตามโครงการรณรงค์เร่งรัดการตรวจและพัฒนาระบบบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเชิงรุกในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม เขตพื้นที่กรุงเทพ ระดับทองแดง จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 • วันที่ 9 ธันวามคม พ.ศ. 2560 ผ่านการประเมินระดับผลการปฏิบัติ ตามโครงการส่งเสริมการจัดการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ระดับ Basic จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) “สสปท.”

 • รางวัลและประกาศนียบัตร


  บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้มุ่งเน้นผลงานก่อสร้าง มีเป้าหมายสูงสุดคือ มาตรฐานผลงานก่อสร้างชั้นเลิศ ก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านงานก่อสร้างทางวิศวกรรมโยธาและธรณีเทคนิค ส่งมอบงานให้ลูกค้าตรงเวลา ด้วยคุณภาพงานที่ดี และมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้รับการยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยสามารถสร้างสรรค์ผลงานแห่งคุณภาพจนได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศจำนวนมาก อีกทั้งยังได้รับรางวัลแห่งความภูมิใจ ด้านความปลอดภัย ซึ่งถือเป็นความสำเร็จในการเป็นบริษัทก่อสร้างชั้นนำของไทย

  กิจกรรมเพื่อสังคม

  บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพิเศษ(CSR) มีนโยบาย ” เน้นคุณภาพงาน และสร้างสรรค์สังคม” เป็นนโยบายเพื่อสาธารณประโยชน์ของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม ด้านการศึกษาและกีฬา ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ด้านศาสนาและวัฒนธรรมและด้านสาธารณสุข ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาองค์กรและประเทศชาติ โดยได้ให้ พนักงานในทุกระดับมีส่วนร่วมทำกิจกรรม เพื่อสาธารณประโยชน์ของชุมชนและเพื่อตอบแทนและช่วยเหลือสังคม (Corporate Social Responsibilities) ในรูปแบบโครงการต่างๆ ซึ่งได้ปฏิบัติต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี

  1. ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
  โดยการสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ จัดกิจกรรมส่งเสริมการทำความดี ลดอบายมุขเพื่อความอยู่ดีมีสุขภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ สนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมอาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคม หมุนเวียนไปตามพื้นที่ ที่บริษัทมีหน่วยงานก่อสร้าง รวมถึงจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเพื่อกระชับความสัมพันธ์ส่งเสริมความสามัคคีของชุมชน

  โครงการงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย บ.คลองแงะ-จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอนบ้านโต้นนท์-บ้านลำชิง ได้นำรถแบคโฮขุดตอต้นไม้ ให้กับสถานีตำรวจภูธรนาทวีเพื่ออำนวยความสะดวกในพื้นที่ให้บริการกับประชาชน

  โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ แม่แตง-แม่งัด จังหวัดเชียงใหม่ มอบน้ำดื่มจำนวน 500 ขวด ให้กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่

  โครงการปรับปรุงดินชั้นฐานรากอ่างเก็บน้ำมรสวบ ประจวบคีรีขันธ์ ช่วยงานพัฒนาวัดและชุมชน โดยขนดินถมบดอัดเพื่อทำแนวกำแพงวัดมรสวบ ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

  โครงการ ประตูระบายน้ำศรีสองรัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มอบน้ำดื่ม จำนวน 480 ขวด เพื่อจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเลย

  [21 มีนาคม 2566]บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) โครงการ ประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย นำเครื่องจักรมาใช้ในการยก เคลื่อนย้ายเสาตั้งลำโพงหอกระจายข่าวเก่าที่ไม่ได้ใช้งาน เนื่องจากชำรุด ทรุดโทรม เสื่อมสภาพ ของชุมชนบ้านคกมาด หมู่ที่ 3 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย

  [โครงการ ORD-KNGSK]ได้ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน ช่วยเหลือโรงเรียนปรับปรุงพื้นที่หลุมขยะ มอบเงินและน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็ก แก่เทศบาล โรงเรียน และองค์การบริหารตำบล พื้นที่ใกล้เคียงโครงการ[11-12/01/2566]

  [โครงการ DBYL]ช่วยขนย้าย อัฒจันทร์เชียร์จาก โรงเรียนปทุมคงคา(มัธยม) ไปโรงเรียนปทุมคงคา(ประถม)[8/12/2565], มอบสลิงล็อคล้อรถ ให้แก่ สภ.สำโรงเหนือ[28/12/2565], มอบเงินสนับสนุนของขวัญของรางวัล และซุ้มอาหารในการจัดกิจกรรมวันเด็ก ของเทศบาลตำบล แพรกษา[4/1/2566]

  งานก่อสร้างถนนขึ้นสำนักสงฆ์อุดมมงคลให้คนในชุมชนสัญจรอย่างปลอดภัย 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2565

  การช่วยเหลือชุมชนจากโครงการ ประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เดือนตุลาคม 2565

  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยดินถล่มเส้นทางแก่งกี้ด-บ้านสบก๋าย 4-6 ตุลาคม 2565

  2. ด้านการศึกษาและกีฬา
  บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนที่มีความสามารถซึ่งจะเป็นกำลังหลักและแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศในระยะยาว แต่เนื่องจากความยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์จึงทำให้ขาดความมุ่งมั่นที่จะศึกษา บริษัทจึงสนับสนุนการมอบทุนการศึกษาและมอบอุปกรณ์กีฬาสถานศึกษาในชนบทที่ขาดแคลน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาทั้งด้านการศึกษาและด้านกีฬา

  ผู้บริหารและพนักงาน บริษัทไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด(มหาชน) ร่วมมอบอุปกรณ์เครื่องเขียนและกีฬา แก่ อบต.บางเสารง จังหวัดสมุทรปราการเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566

  3. ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
  บริษัทมีนโยบายให้ทุกๆ โครงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรการประหยัดพลังงาน และมีการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่รวมทั้งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบนิเวศน์ ปัญหาโลกร้อน มลภาวะ โดยจัดให้มีกิจกรรมร่วมกันปลูกป่าตามสถานที่ต่างๆ
  4. ด้านศาสนาและวัฒนธรรม
  เพื่อส่งเสริมให้พนักงานร่วมทำบุญและเผยแผ่พระพุทธศาสนาและนำหลักธรรมคำสอนมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันตลอดจนการทำงาน โดยคำนึงถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาเป็นสถาบันหลักทางสังคมที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและความมั่นคงของชาติ หลักธรรมคำสอน ตลอดจนกิจกรรมประเพณีสำคัญต่างๆ ของพระพุทธศาสนา ถือเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจที่สำคัญยิ่งของพุทธศาสนิกชนที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลจวบจนปัจจุบันและต่อไปในอนาคต

  หล่อองค์พระ พระพุทธโธเทพบันดาลประทานพร (พระเจ้าทันใจ) 23 ธันวาคม 2565

  5. ด้านสาธารณสุข
  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการเสียสละ การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์รวมทั้งทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และทำประโยชน์ให้ผู้อื่นตลอดจนประโยชน์ต่อส่วนรวม