การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

ในการดำเนินงานก่อสร้างของบริษัท อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ในบางกรณี อย่างไรก็ตามบริษัทตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ นอกจากการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบปฏิบัติ ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วบริษัท เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัท ไว้ดังนี้


มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นระหว่างก่อสร้าง


คุณภาพอากาศ

1. จัดเก็บและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองตลอดระยะเวลาก่อสร้างพร้อมทั้งจัดระเบียบการวางวัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆ ไว้ในคลังเก็บเครื่องมือ

2. ตรวจวัดปริมาณก๊าซพิษต่างๆ

3. ใช้น้ำฉีดพรมบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ตัวอย่างเช่น บริเวณที่มีการเปิดหน้าดินหรือขุดเจาะหน้าดิน

4. ต้องใช้ตาข่ายกั้นระหว่างพื้นที่ก่อสร้างที่ติดกับชุมชนใกล้เคียง โดยใช้ตาข่ายที่มีความหนามากเพียงพอที่จะกรองฝุ่นละอองจากการก่อสร้างให้มีปริมาณในระดับที่ยอมรับได้

5. มีการดูแลสภาพเครื่องยนต์/เครื่องจักรกลต่างๆ ที่ใช้ในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันการปล่อยเขม่า ฝุ่นละออง ตลอดจนให้มีการล้างรถโดยเฉพาะบริเวณด้านล่างและล้อรถ เมื่อต้องการเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ก่อสร้าง

6. งานก่อสร้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการจราจร บริษัทจะจัดให้มีป้ายสัญญาณเพื่อความคล่องตัวและความปลอดภัยในการจราจร

7. ตรวจตราดูแลบำรุงรักษา เส้นทางจราจรสาธารณะที่ร่วมใช้งานให้อยู่ในสภาพเดิมหรือดีขึ้น รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบขนส่งอย่างเคร่งครัด

8. กำหนดให้รถบรรทุกที่วิ่งในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างใช้ความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง


เสียง และ แรงสั่นสะเทือน

1. กำหนดเวลาตอกเข็มให้ไม่ตรงกับเวลาที่ประชาชนพักผ่อนในช่วงกลางคืน โดยเฉพาะบริเวณก่อสร้างที่อยู่ใกล้ชุมชน และไม่ตรงกับเวลาที่นักเรียนทำกิจกรรมการเรียนการสอนในตอนกลางวัน

2. ใช้เครื่องยนต์หรือเครื่องจักรที่มีการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันเสียงดังเกินควร

3. ใช้แนวรั้วปิดบังเสียงกรณีที่เครื่องจักรทำงานใกล้ชิดกับชุมชน

4. ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการทำงานเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อประชาชน และอาคารสถานที่ใกล้เคียง


แหล่งชุมชนใกล้เคียง

1. มีผู้แทนของบริษัทเข้าร่วมฟังชี้แจงในการประชุมกรรมการหมู่บ้าน หรือ อบต. ทุกครั้ง โดยขอความเห็น

2. ติดป้ายประกาศแจ้งรายละเอียด ชื่อ และสถานที่ติดต่อเพื่อรับคำร้องเรียนและรับข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งรายงานผลการติดตามสภาวะสิ่งแวดล้อม อุบัติเหตุจราจร

3. ให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนตามสมควร ดังที่บริษัทมีนโยบายในการช่วยเหลือสังคม และปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ต่างๆ

4. ในกรณีเกิดปัญหามวลชน

– เร่งแจ้งหน่วยราชการเพื่อเป็นผู้ไกล่เกลี่ย

– ออกเงินรองรับความเสียหายเบื้องต้น ซึ่งสามารถเรียกคืนจากผู้ว่าจ้างได้ถ้าไม่ใช่ความผิดของผู้รับเหมา

– ติดตามผลสรุปทำรายงานทุกอาทิตย์ จนสิ้นสุดปัญหา

– ทำรายงานประจำเดือนเพื่อสรุปสถานการณ์


บริษัทได้ดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพของสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นระหว่างก่อสร้างอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยมาตรการที่จัดทำขึ้นนี้เป็นเพียงมาตรการเบื้องต้น อาจจะมีมาตรการเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง