โครงสร้างองค์กร

ดร.ทรงภพ พลจันทร์


กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ

นายชวลิต ถนอมถิ่น


รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายจุมพต กาญจนปัญญาคม


กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ดร.บุญเทพ นาเนกรังสรรค์


กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายธนพัฒน์ ผู้พัฒน์


กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายชัยวุฒิ จำนงสุทธเสถียร


กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นายวิศิษฎ์ คูทองกุล


กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน

นายสุรศักดิ์ สีเขียว


กรรมการ /กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน

นายไชยา วงศ์ลาภพานิช


กรรมการ/ กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน

นายโกศล คงแดง


กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน

ดร.บุญเทพ นาเนกรังสรรค์


ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายธนพัฒน์ ผู้พัฒน์


กรรมการตรวจสอบ

นายชัยวุฒิ จำนงสุทธเสถียร


กรรมการตรวจสอบ

นายจุมพต กาญจนปัญญาคม


ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายธนพัฒน์ ผู้พัฒน์


กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายชวลิต ถนอมถิ่น


กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายวิศิษฎ์ คูทองกุล


ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน

นายสุรศักดิ์ สีเขียว


กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน

นายไชยา วงศ์ลาภพานิช


กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน

นายโกศล คงแดง


กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน

นายชวลิต ถนอมถิ่น


ประธานกรรมการบริหาร

นายสุรศักดิ์ สีเขียว


กรรมการบริหาร

นายไชยา วงศ์ลาภพานิช


กรรมการบริหาร

นายโกศล คงแดง


กรรมการบริหาร

นายนาวิน ป้องแก้ว


กรรมการบริหาร

นางเมชญา แก้วดวงดี


กรรมการบริหาร

นายปนัดด์ คังสุวรรณ


กรรมการบริหาร

นายชวลิต ถนอมถิ่น


ประธานกรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายสุรศักดิ์ สีเขียว


กรรมการบริหาร /
กรรมการผู้จัดการ

นายพัฒนพงศ์ สุวรรณชาต


รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

นายไชยา วงศ์ลาภพานิช


กรรมการบริหาร /
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร 1

นางเมชญา แก้วดวงดี


กรรมการบริหาร /
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร 2

นายปนัดด์ คังสุวรรณ


กรรมการบริหาร /
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานวิศวกรรม

นายโกศล คงแดง


กรรมการบริหาร /
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ 1

นายนาวิน ป้องแก้ว


กรรมการบริหาร /
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ 2

นายชาลี พึ่งพาณิชย์กุล


รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ 3

ดร.ทรงภพ พลจันทร์

กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการ


นายชวลิต ถนอมถิ่น

รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


นายจุมพต กาญจนปัญญาคม

กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


ดร.บุญเทพ นาเนกรังสรรค์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ


นายธนพัฒน์ ผู้พัฒน์

กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


นายชัยวุฒิ จำนงสุทธเสถียร

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ


นายวิศิษฎ์ คูทองกุล

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน


ดร.กระหยิ่ม ศานต์ตระกูล

กรรมการ


นายสุรศักดิ์ สีเขียว

กรรมการ /กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน


นายไชยา วงศ์ลาภพานิช

กรรมการ/ กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน


นายโกศล คงแดง

กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน


ดร.บุญเทพ นาเนกรังสรรค์

ประธานกรรมการตรวจสอบ


นายชัยวุฒิ จำนงสุทธเสถียร

กรรมการตรวจสอบ


นายธนพัฒน์ ผู้พัฒน์

กรรมการตรวจสอบ


นายจุมพต กาญจนปัญญาคม

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและพิจารณาค่าตอบแทน


นายชวลิต ถนอมถิ่น

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


นายธนพัฒน์ ผู้พัฒน์

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


นายวิศิษฎ์ คูทองกุล

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน


นายสุรศักดิ์ สีเขียว

กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน


นายไชยา วงศ์ลาภพานิช

กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน


นายโกศล คงแดง

กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน


นายชวลิต ถนอมถิ่น

ประธานกรรมการบริหาร


นายสุรศักดิ์ สีเขียว

กรรมการบริหาร


นายไชยา วงศ์ลาภพานิช

กรรมการบริหาร


นายโกศล คงแดง

กรรมการบริหาร


นายนาวิน ป้องแก้ว

กรรมการบริหาร


นางเมชญา แก้วดวงดี

กรรมการบริหาร


นายปนัดด์ คังสุวรรณ

กรรมการบริหาร


นายชวลิต ถนอมถิ่น

ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


นายสุรศักดิ์ สีเขียว

กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ


นายพัฒนพงศ์ สุวรรณชาต

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน (CFO)


นายไชยา วงศ์ลาภพานิช

กรรมการบริหาร /
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร 1


นางเมชญา แก้วดวงดี

กรรมการบริหาร /
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร 2


นายปนัดด์ คังสุวรรณ

กรรมการบริหาร /
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานวิศวกรรม


นายโกศล คงแดง

กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ 1


นายนาวิน ป้องแก้ว

กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ 2


นายชาลี พึ่งพาณิชย์กุล

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ 3