ระบบการบริหารงานด้านคุณภาพ


1. ระบบการบริหารงานด้านคุณภาพ ISO 9001:2015

บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด เน้นการบริหารงานตามระบบคุณภาพ โดยได้กำหนดนโยบายคุณภาพ คือ “มุ่งมั่นส่งมอบงานก่อสร้างให้ทันเวลา อย่างมีคุณภาพสูงสุด เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง” และบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายคุณภาพอย่างมั่นคงและจริงจัง เป็นที่ยอมรับของลูกค้า จนปัจจุบันได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 ในขอบเขตงาน CIVIL CONSTRUCTION WORKS OF OPEN EXCAVATION, TUNNEL & SHAFT EXCAVATION, SLOPE STABILIZATION, GROUTING, DAM, CONCRETE STRUCTURE, HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING, PIPE JACKING, EXPLORATION DRILING, MINI HYDRO POWER PLANT AND STEEL STRUCTURE และ CIVIL DESIGN WORKS OF TUNNEL & SHAFT EXCAVATION, DRILLING & BLASTING, SLOPE STABILIZATION, CONCRETE STRUCTURE, HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING, PIPE JACKING, MINI HYDRO POWER PLANT, STEEL STRUCTURE AND SHEET PILE WALL จากสถาบัน UKAS ตั้งแต่ปี 2013 ปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงยึดมั่นแนวทางการบริหารงานตามระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยจัดให้มีการทบทวนนโยบายคุณภาพทุกปี รวมถึงกำหนดและทบทวนวัตถุประสงค์คุณภาพประจำปี และสื่อสารให้พนักงานในองค์กรมีความเข้าใจในนโยบาย และวัตถุประสงค์ตลอดจนนำไปปฏิบัติอย่างได้ผล ทั้งนี้เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามมาตรฐานสากลต่อไป


2. ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯได้มีการจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานขององค์กร ซึ่งนำไปสู่ความมั่นคง ความปลอดภัย และส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร ซึ่งจะทำให้ทั้งพนักงาน ผู้ว่าจ้าง ชุมชนโดยรอบ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกิดความมั่นใจในการประกอบกิจการขององค์กรด้วยองค์ประกอบของระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีองค์ประกอบหลัก ดังนี้ นโยบาย การจัดการ การวางแผนและการนำไปปฏิบัติ การประเมินผล และการทบทวนการจัดการบริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด ได้ผ่านเกณฑ์ประเมินผลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  • วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ผ่านเกณฑ์การประเมินตามโครงการรณรงค์เร่งรัดการตรวจและพัฒนาระบบบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเชิงรุกในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม เขตพื้นที่กรุงเทพ ระดับทองแดง จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

  • วันที่ 9 ธันวามคม พ.ศ. 2560 ผ่านการประเมินระดับผลการปฏิบัติ ตามโครงการส่งเสริมการจัดการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ระดับ Basic จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) “สสปท.”