การคำนึงถึงความปลอดภัย

บริษัทถือว่าความสำเร็จที่สมบูรณ์ของงานต้องมาพร้อมกับความปลอดภัยของพนักงานและลูกจ้างรวมไปถึงผู้มีส่วนร่วมทุกคนภายใต้สำนึกที่ว่าความปลอดภัยมิใช่เป็นเพียงแต่กฎหมายหรือข้อบังคับที่จะต้องปฏิบัติตาม แต่ความปลอดภัยเป็นเรื่องของคุณธรรม และมนุษยธรรม เป็นสิทธิที่ผู้ร่วมงานทุกคนจะต้องได้รับ ความปลอดภัยจึงถือเป็นคุณค่าอันหนึ่งขององค์กร ที่ถือปฏิบัติมาและจะต้องสืบทอดต่อไป ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลความปลอดภัย ตามส่วนงานเป็นลำดับ โดยมิให้ถือว่าความปลอดภัยเป็นส่วนเพิ่มเติมแต่ความปลอดภัยเป็นงานที่จะต้องทำให้สำเร็จและจะต้องคำนึงถึงก่อนเสมอ


บริษัทได้กำหนดนโยบายความปลอดภัยต่อพนักงานทุกคนดังนี้

1. บริษัท จะส่งเสริมและสร้างสรรค์ให้มีการทำงานอย่างปลอดภัย

2. บริษัท ถือว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัท ดังนั้นความปลอดภัยของ ผู้ปฏิบัติงานจึงเป็นนโยบายที่สำคัญของบริษัท

3. บริษัทจะให้การสนับสนุนเพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานจัดเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีสภาพปลอดภัยรวมทั้งจัดให้มีสภาพการทำงาน และมีวิธีการทำงานที่ปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และจูงใจให้เกิดการทำงานได้อย่างปลอดภัย

4. บริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม เพื่อวางแผนงาน และโครงการเกี่ยวกับความปลอดภัย ตลอดจนบริหารและพัฒนาแผนงานโครงการให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ

5. บริษัท กำหนดเป็นนโยบายให้ผู้บังคับบัญชาทุกคนต้องมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามระเบียบและกฎแห่งความปลอดภัยที่บริษัท กำหนดขึ้นโดยเข้มงวดกวดขัน

6. บริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยแก่ตนเอง และเพื่อนร่วมงาน และเป็นไปตามระเบียบกฎแห่งความปลอดภัยที่บริษัท กำหนดขึ้นโดยเคร่งครัด


องค์ประกอบสำคัญของงานความปลอดภัย (Key element of safety plan)

1. มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Company HSE manual)

2. การอบรมให้กับพนักงานทุกระดับ (Safety training programs for all staff position)

3. การอบรมให้ความรู้และปลูกฝังทัศนคติที่ดีแก่ผู้เข้าใหม่ (New employee orientation and training program)

4. กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนและให้รางวัลความปลอดภัย (Safety promotion and incentive program)

5. การประเมินความเสี่ยงและการป้องกัน (Job safety analysis (JSA) program for all major and high risk work)

6. ระบบการสอบสวนและรายงานอุบัติเหตุเพื่อการปรับปรุงแก้ไข (Accident investigation and reporting system with follow up corrective measures)

7. การจัดทำสถิติและการวิเคราะห์ (Accident statistic and analysis)

8. การจัดเตรียมวิธีการทำงานและการป้องกันก่อนเริ่มงาน (Preparing work method statement and accident prevention method)

9. การกำกับดูแลและการตรวจความปลอดภัย (Safety audit and inspection)


นอกจากการดำเนินการป้องกันโดยมาตรการต่างๆแล้ว บริษัทเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการสร้างให้ความปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในงาน(Safety in Process) เป็นสิ่งที่ต้องกระทำเพื่อให้เกิดการทำงานที่ปลอดภัยที่ยั่งยืน และแทรกอยู่ในระบบความคิดของการทำงานเสมอ บริษัทจัดให้มีการปลูกฝังทัศนคติและความเข้าใจในการบริหารและดูแลงานความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกระดับด้วย บริษัทได้จัดให้มี Safety Talk เป็นประจำสม่ำเสมอในทุกหน่วยงาน เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในการทำงาน และรับทราบถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมทั้งจากหน่วยงานของตนเอง และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง