ข้อมูลใบสำคัญแสดงสิทธิ

ข้อมูลใบสำคัญแสดงสิทธิ

วันที่ หัวข้อ เอกสาร
22 พฤศจิกายน 2566 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 3 ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (RT-W1) ดาวน์โหลด
22 พฤศจิกายน 2566 แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อ Warrant ดาวน์โหลด
22 พฤศจิกายน 2566 กำหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 3 ของ RT-W1 ดาวน์โหลด
17 พฤษภาคม 2566 แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อ Warrant ดาวน์โหลด
17 พฤษภาคม 2566 กำหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 2 ของ RT-W1 ดาวน์โหลด
16 พฤษภาคม 2566 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 2 ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (RT-W1) ดาวน์โหลด
1 พฤศจิกายน 2565 ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (RT-W1) ดาวน์โหลด
1 พฤศจิกายน 2565 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 1 ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (RT-W1) ดาวน์โหลด
1 พฤศจิกายน 2565 แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อ Warrant ดาวน์โหลด
13 มิถุนายน 2565 สรุปข้อสนเทศ RT-W1 ดาวน์โหลด