Investor relations – Shareholders information

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

วันที่ หัวข้อ เอกสาร
13 พฤศจิกายน 2566 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวัน ที่ 30 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
13 พฤศจิกายน 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
7 กันยายน 2566 สรุปคำถาม-คำตอบกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2566 ดาวน์โหลด
7 กันยายน 2566 Opportunity Day Q2/2023 ดาวน์โหลด
1 กันยายน 2566 แบบเสนอวาระและชื่อกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (แบบ ก-ข-ค) ดาวน์โหลด
1 กันยายน 2566 หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า ปี 2567 ดาวน์โหลด
1 กันยายน 2566 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
14 สิงหาคม 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
14 สิงหาคม 2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566 ดาวน์โหลด
15 มิถุนายน 2566 Company Snapshot 3M/66 ดาวน์โหลด
8 มิถุนายน 2566 สรุปคำถาม-คำตอบกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2566 ดาวน์โหลด
8 มิถุนายน 2566 Opportunity Day Q1/2566 ดาวน์โหลด
12 พฤษภาคม 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
12 พฤษภาคม 2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566 ดาวน์โหลด
26 เมษายน 2566 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
26 เมษายน 2566 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2566 ดาวน์โหลด
10 เมษายน 2566 แจ้งข่าวรับงานโครงการก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บนํ้าคลองโพล้ จังหวัดระยอง ดาวน์โหลด
31 มีนาคม 2566 Opportunity Day YE2022 ดาวน์โหลด
28 มีนาคม 2566 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
28 มีนาคม 2566 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบของรหัสคิวอาร์ (QR Code) ดาวน์โหลด
28 มีนาคม 2566 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายนามผู้สอบบัญชีและข้อมูลประวัติของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ดาวน์โหลด
28 มีนาคม 2566 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและนิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
28 มีนาคม 2566 สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 รายนามกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
28 มีนาคม 2566 สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ดาวน์โหลด
28 มีนาคม 2566 สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ดาวน์โหลด
28 มีนาคม 2566 สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค ดาวน์โหลด
28 มีนาคม 2566 สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เอกสารหรือหลักฐานประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
28 มีนาคม 2566 สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
28 มีนาคม 2566 สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
28 มีนาคม 2566 สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
28 มีนาคม 2566 สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แผนที่ของสถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
27 กุมภาพันธ์ 2566 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2566 ดาวน์โหลด
27 กุมภาพันธ์ 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) ดาวน์โหลด
27 กุมภาพันธ์ 2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565 ดาวน์โหลด
30 มกราคม 2566 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ ดาวน์โหลด
วันที่ หัวข้อ เอกสาร
6 ธันวาคม 2565 Opportunity Day 3Q/2022 ดาวน์โหลด
29 พฤศจิกายน 2565 แจ้งข่าวรับงานก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนหลวงพระบาง สปป. ลาว ดาวน์โหลด
22 พฤศจิกายน 2565 แจ้งข่าวรับงานโครงการใหม่เดือนพฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลด
14 พฤศจิกายน 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
14 พฤศจิกายน 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565 ดาวน์โหลด
12 ตุลาคม 2565 แจ้งข่าวรับงานก่อสร้างอุโมงค์ โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ สัญญาที่ 2 ช่วงงาว-เชียงราย ดาวน์โหลด
2 กันยายน 2565 สรุปคำถาม-คำตอบกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2565 ดาวน์โหลด
1 กันยายน 2565 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
1 กันยายน 2565 หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า ปี 2566 ดาวน์โหลด
1 กันยายน 2565 แบบเสนอวาระและชื่อกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (แบบ ก-ข-ค) ดาวน์โหลด
15 สิงหาคม 2565 แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO ดาวน์โหลด
15 สิงหาคม 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
15 สิงหาคม 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565 ดาวน์โหลด
9 สิงหาคม 2565 แจ้งข่าวรับงานโครงการใหม่เดือนสิงหาคม 2565 ดาวน์โหลด
27 กรกฎาคม 2565 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ ดาวน์โหลด
21 มิถุนายน 2565 แจ้งข่าวรับงานโครงการใหม่เดือนมิถุนายน 2565 ดาวน์โหลด
2 มิถุนายน 2565 สรุปคำถาม-คำตอบกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ดาวน์โหลด
1 มิถุนายน 2565 สรุปคำถาม-คำตอบ ที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
17 พฤษภาคม 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
17 พฤษภาคม 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565 ดาวน์โหลด
9 พฤษภาคม 2565 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
25 เมษายน 2565 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
1 เมษายน 2565 สรุปคำถาม-คำตอบกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำสิ้นปี 2564 ดาวน์โหลด
29 มีนาคม 2565 หนังสือเชิญประชุม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
29 มีนาคม 2565 มาตรการและแนวปฏิบัติการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลด
29 มีนาคม 2565 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบของรหัสคิวอาร์ (QR Code) ดาวน์โหลด
29 มีนาคม 2565 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายนามผู้สอบบัญชีและข้อมูลประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ดาวน์โหลด
29 มีนาคม 2565 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ดาวน์โหลด
29 มีนาคม 2565 สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด ดาวน์โหลด
29 มีนาคม 2565 สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รายนามกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
29 มีนาคม 2565 สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ดาวน์โหลด
29 มีนาคม 2565 สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 บาท ดาวน์โหลด
29 มีนาคม 2565 สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 รายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (RT-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ดาวน์โหลด
29 มีนาคม 2565 สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) ดาวน์โหลด
29 มีนาคม 2565 สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 เอกสารหรือหลักฐานประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
29 มีนาคม 2565 สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
29 มีนาคม 2565 สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
29 มีนาคม 2565 สิ่งที่ส่งมาด้วย 13 ขั้นตอนการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
29 มีนาคม 2565 สิ่งที่ส่งมาด้วย 14 แผนที่ของสถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
4 มีนาคม 2565 แจ้งข่าวรับงานโครงการใหม่เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 ดาวน์โหลด
28 กุมภาพันธ์ 2565 การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 การจ่ายเงินปันผล การออกหุ้นกู้ การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (RT-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท การเพิ่มทุนจดทะเบียนspan> ดาวน์โหลด
28 กุมภาพันธ์ 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564 ดาวน์โหลด
28 กุมภาพันธ์ 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) ดาวน์โหลด
25 กุมภาพันธ์ 2565 แจ้งผลการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
1 กุมภาพันธ์ 2565 แจ้งแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก ดาวน์โหลด
วันที่ หัวข้อ เอกสาร
31 มกราคม 2565 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ ดาวน์โหลด
5 มกราคม 2565 แจ้งกรรมการลาออก ดาวน์โหลด
9 ธันวาคม 2564 สรุปคำถาม-คำตอบกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2564 ดาวน์โหลด
10 พฤศจิกายน 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564 ดาวน์โหลด
10 พฤศจิกายน 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) ดาวน์โหลด
20 กันยายน 2564 สรุปคำถาม-คำตอบกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2564 ดาวน์โหลด
20 กันยายน 2564 RT Opportunity Day 2Q2021 ดาวน์โหลด
01 กันยายน 2564 หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
01 กันยายน 2564 แบบเสนอวาระและชื่อกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (แบบ ก-ข-ค) ดาวน์โหลด
11 สิงหาคม 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564 ดาวน์โหลด
11 สิงหาคม 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
05 กรกฎาคม 2564 ตอบคำถาม RT Oppday Q1/2021 ดาวน์โหลด
12 พฤษภาคม 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
12 พฤษภาคม 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564 ดาวน์โหลด
07 พฤษภาคม 2564 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
07 เมษายน 2564 RT Oppday Year End 2020 ดาวน์โหลด
31 มีนาคม 2564 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) (ภาษาไทย) (ฉบับเต็ม) ดาวน์โหลด
31 มีนาคม 2564 เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1_2563 ดาวน์โหลด
31 มีนาคม 2564 เอกสารแนบ 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีรายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบของรหัสคิวอาร์ (QR Code) ดาวน์โหลด
31 มีนาคม 2564 เอกสารแนบ 3 ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดาวน์โหลด
31 มีนาคม 2564 เอกสารแนบ 4 รายนามผู้สอบบัญชีและข้อมูลประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ดาวน์โหลด
31 มีนาคม 2564 เอกสารแนบ 5 นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ดาวน์โหลด
31 มีนาคม 2564 เอกสารแนบ 6 รายนามกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
31 มีนาคม 2564 เอกสารแนบ 7 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ดาวน์โหลด
31 มีนาคม 2564 เอกสารแนบ 7 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ดาวน์โหลด
31 มีนาคม 2564 เอกสารแนบ 7 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค ดาวน์โหลด
31 มีนาคม 2564 เอกสารแนบ 8 ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
31 มีนาคม 2564 เอกสารแนบ 9 การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
31 มีนาคม 2564 เอกสารแนบ 10 เอกสารหรือหลักฐานประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
31 มีนาคม 2564 เอกสารแนบ 11 ขั้นตอนการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
31 มีนาคม 2564 เอกสารแนบ 12 แผนที่ของสถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
25 กุมภาพันธ์ 2564 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลด
24 กุมภาพันธ์ 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563 ดาวน์โหลด
24 กุมภาพันธ์ 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) ดาวน์โหลด
9 กุมภาพันธ์ 2564 แจ้งข่าวโครงการก่อสร้าง ดาวน์โหลด
28 มกราคม 2564 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ ดาวน์โหลด
12 มกราคม 2564 แจ้งข่าวรับโครงการใหม่ในเดือนมกราคม 2564 ดาวน์โหลด
วันที่ หัวข้อ เอกสาร
11 พฤศจิกายน 2563 หนังสือชี้ชวน เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดาวน์โหลด
11 พฤศจิกายน 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563 ดาวน์โหลด
11 พฤศจิกายน 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) ดาวน์โหลด
11 พฤศจิกายน 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 ดาวน์โหลด
11 พฤศจิกายน 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) ดาวน์โหลด
11 พฤศจิกายน 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562 ดาวน์โหลด
11 พฤศจิกายน 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) ดาวน์โหลด
11 พฤศจิกายน 2563 สรุปข้อสนเทศ ดาวน์โหลด
11 พฤศจิกายน 2563 ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ RT เริ่มซื้อขายวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลด