งานก่อสร้างซ่อมแซม SHOTCRETE ด้านหนือน้ำฝั่งซ้าย SPILLWAY เขื่อนห้วยกุ่ม