งานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินพร้อมฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า บริเวณถนนพระรามที่ 1