งานก่อสร้างประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ