งานก่อสร้างฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน กม.68+500 (ต่อเขตแขวงฯเชียงใหม่ที่ 1) – แม่สะเรียง ตอน 1 ระหว่าง กม.88+340 – กม.88+690