งานก่อสร้างฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ 3