งานก่อสร้างระบบป้องกันการพังทลายของดิน โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์