งานก่อสร้างเขื่อนคลองท่าด่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ