งานก่อสร้างแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (งานสไลด์ทาง) กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติปี 2555 ในทางหลวง หมายเลข 2216 ตอน กม. 10+000 – บ้านกกกะทอน ระหว่าง กม.76+230 – กม. 76+295 และ ระหว่าง กม. 77+