งานก่อสร้าง SLOPE PROTECTION ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 0101 ตอนแยกโคกเคียน-เขาศก