งานก่อสร้าง SLOPE PROTECTION ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนเลี่ยงเมืองภูเก็ต กม.3+000