โครงการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยน้ำริน-อุ้มผาง ตอน 1 ระหว่าง กม.69+100 – กม.69+160 และ กม.69+615 – กม.69+675 และ ตอน 6 ที่ กม.69+300