โครงการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิมทางหลวงหมายเลข 1322 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่จา-รินหลวง ตอน 2 ระหว่าง กม.22+700 – กม.22+800