งานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน รัตนโกสินทร์ 200 ปี