งานก่อสร้างฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยทางหลวง หมายเลข 2323 ตอนอนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์