ตำแหน่ง Cost Engineer

เพศ หญิง

วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรโยธา สาขาวิศวกรเหมืองแร่ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ 0-1ปี ขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ
2.จัดทำ Cost Budget/วิเคราะห์ต้นทุน/ควบคุมต้นทุน ของโครงการ
3.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สนใจสามารถสอบถาม หรือ สมัครงานกับทางบริษัท ได้ด้วยตนเอง
หรือส่งประวัติพร้อมหลักฐานสมัครงานมาที่ 
 rthr@rtco.co.th

บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) 292 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด (กม. 26) ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์ +66 (0) 2313-4848 โทรสาร : +66 (0) 2313-48494787

ติดต่อคุณ คุณเฟื่องฤทัย  กิ่งถา โทรศัพท์  083-9896390