รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

วันที่ หัวข้อ เอกสาร
11 พฤศจิกายน 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563 ดาวน์โหลด
11 พฤศจิกายน 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) ดาวน์โหลด
11 พฤศจิกายน 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 ดาวน์โหลด
11 พฤศจิกายน 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) ดาวน์โหลด
11 พฤศจิกายน 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562 ดาวน์โหลด
11 พฤศจิกายน 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) ดาวน์โหลด
11 พฤศจิกายน 2563 สรุปข้อสนเทศ ดาวน์โหลด
11 พฤศจิกายน 2563 ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ RT เริ่มซื้อขายวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลด