บรรษัทภิบาล – นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น

บรรษัทภิบาล – นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น
บรรษัทภิบาล – นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น

การแจ้งเบาะแสและการร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิด

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

ติดต่อ : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษัท

ที่อยู่ : บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) 292 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด (กม. 26) ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560

อีเมล์ whistleblower@rtco.co.th

หรือทางโทรศัพท์ 02-313-4848 ต่อ 148