พิธีรับมอบเกียรติบัตรการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ-กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน