งานก่อสร้าง ซ่อมบำรุงทางรถไฟด้วยรถอัดหินและอื่นๆ แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์