บรรษัทภิบาล – นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น

นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น


นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น (ANTI CORRUPTION POLICY)

บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีอุดมการณ์ในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจ และคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงได้ชี้แจงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ทราบถึงแนวทางของบริษัทฯ ดังกล่าว

คำนิยามตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้สัญญา
มอบให้ ให้คํามั่น เรียกร้องหรือรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทําหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือเเนะนําธุรกิจให้กับบริษัทฯโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มา หรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทําได้

นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดําเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาแนวทางปฏิบัติและข้อกําหนดในการดําเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และข้อกําหนดของกฎหมาย

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลให้มีระบบที่
สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและ
บัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

3. กรรมการผู้จัดการ คณะจัดการและผู้บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกําหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ ธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับและข้อกําหนดของกฎหมาย

4. ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติอํานาจการดําเนินการ ระเบียบปฏิบัติและกฎหมาย ข้อกําหนด เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

แนวทางการปฏิบัติ

1. กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน ของบริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จํากัด (มหาชน) ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันและจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

2. ในการดําเนินธุรกิจ จะมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบกระบวนการทํางาน สายบังคับบัญชาที่ชัดเจนในแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างกันอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสในการทุจริตคอร์รัปชัน และเพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

3. คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน มีการดําเนินการโดยใช้หลักการ
ตรวจสอบและสอบทานให้บริษัทฯ มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอสอดคล้องกับนโยบาย และ
ข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง โดยในการดําเนินการจะเน้นที่ความเสี่ยงซึ่งรวมถึงความเสี่ยงจากการทุจริต และการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ โดยมีการประเมินและตรวจสอบอย่างเหมาะสม

4. พนักงานบริษัทฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําที่เข้าข่ายคอร์รัปชันเกี่ยวข้องกับบริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จํากัด (มหาชน) ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถาม ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่ถูกกําหนดให้ทําหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกบการติดตามจรรยาบรรณบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กําหนดไว้

5. บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายการรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีพบ
เหตุการณ์การกระทําที่ส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลรวมถึงบริษัทฯ ผู้แจ้งเบาะแสสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมาได้ทาง อีเมล์ whistleblower@rtco.co.th หรือทางโทรศัพท์ 02-3134848 หรือทางไปรษณีย์มายังคณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จํากัด (มหาชน) เลขที่ 292 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.26 ตําบลบางบ่อ อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560  ทั้งนี้เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดกับผู้แจ้งเบาะแส บริษัทฯ มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยให้ถือเป็นนโยบายในการเก็บความลับของผู้แจ้งเบาะแส

6. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่กระทําคอร์รัปชันเป็นการกระทําผิดจรรยาบรรณบริษัทฯ ซึ่ง
จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่ได้กําหนดไว้ นอกจากนี้อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้และทําความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันนี้

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่า คอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการทําธุรกรรมกับภาครัฐและเอกชน

ข้อกำหนดในการดำเนินการ

1. นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตําเเหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกําหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทําความเข้าใจ กับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจ ที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. การดําเนินการใด ๆ ตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ในคู่มือ
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัทฯ นโยบายและเเนวปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่จะกําหนดขึ้นต่อไป

3. มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นการรักษามาตรฐานและพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสร้างให้การกํากับดูแลกิจการที่ดีเป็นวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนกําหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม

4. เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชัน กรรมการบริษัทฯ
ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ทุกระดับจะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้

4.1 ของกํานัลการเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายการให้ มอบ หรือรับของกํานัล การเลี้ยงรับรอง ให้

เป็นไปตามที่กําหนดในจรรยาบรรณของบริษัทฯ

4.2 เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุนการให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไป

อย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

4.3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจ

ทุกชนิดในการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และการติดต่อกับภาครัฐ จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสซื่อสัตย์และต้องดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจและถือปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือนี้อย่างเคร่งครัด

ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องรับผิดชอบดูแล และถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ และปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมของบริษัทฯ อย่างจริงจัง หากกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานผู้ใดกระทำผิดนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันจะได้รับโทษทั้งทางวินัย และหากมีการกระทำที่เชื่อได้ว่าทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับของรัฐ บริษัทฯ จะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการต่อไป

หากพนักงานพบเห็นการกระทำผิดกฎหมาย และ / หรือ นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันที่กำหนดไว้ให้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาไปยังประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการบริหารของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้แจ้งข้อร้องเรียนดังกล่าว

 

การแจ้งเบาะแสและการร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิด

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

ติดต่อ : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษัท

ที่อยู่ : บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) 292 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด (กม. 26) ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560

อีเมล์ whistleblower@rtco.co.th

หรือทางโทรศัพท์ 02-313-4848 ต่อ 118