โครงสร้างองค์กร

ดร.ทรงภพ พลจันทร์

ประธานกรรมการ


นายชวลิต ถนอมถิ่น

รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


ดร.บุญเทพ นาเนกรังสรรค์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ


นายชัยวุฒิ จำนงสุทธเสถียร

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ


นายธนพัฒน์ ผู้พัฒน์

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


นายจุมพต กาญจนปัญญาคม

กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและพิจารณาค่าตอบแทน


นายสุรพงษ์ เอี่ยมจุฬา

กรรมการ /ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง


ดร.ทรงภพ พลจันทร์

ประธานกรรมการ


นายณัฐพงศ์ ภู่มี

กรรมการ


นายธีรยุทธ ชูศิลป์

กรรมการ / กรรมการบริหาร /กรรมการสรรหาและพิจรณาค่าตอบแทน


นายสุรศักดิ์ สีเขียว

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง


นายไชยา วงศ์ลาภพานิช

กรรมการ / กรรมการบริหาร /กรรมการบรรษัทภิบาล และบริหารความเสี่ยง


ดร.บุญเทพ นาเนกรังสรรค์

ประธานกรรมการตรวจสอบ


นายชัยวุฒิ จำนงสุทธเสถียร

กรรมการตรวจสอบ


นายธนพัฒน์ ผู้พัฒน์

กรรมการตรวจสอบ


นายจุมพต กาญจนปัญญาคม

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและพิจารณาค่าตอบแทน


นายชวลิต ถนอมถิ่น

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


นายธีรยุทธ ชูศิลป์

กรรมการสรรหาและพิจรณาค่าตอบแทน


นายธนพัฒน์ ผู้พัฒน์

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


นายสุรพงษ์ เอี่ยมจุฬา

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง


นายชวลิต ถนอมถิ่น

กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง


นายธนพัฒน์ ผู้พัฒน์

กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหาร ความเสี่ยง


นายไชยา วงศ์ลาภพานิช

กรรมการบรรษัทภิบาล และบริหารความเสี่ยง


นายชวลิต ถนอมถิ่น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


นายสุรศักดิ์ สีเขียว

กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ (รักษาการ)


นายไชยา วงศ์ลาภพานิช

กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและการเงิน (CFO)


นายธีรยุทธ ชูศิลป์

กรรมการบริหาร /รองกรรมการผู้จัดการสายงานองค์กรและกฎหมาย


นายวิวรรธน์ นวลนก

รองกรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรม


นายโกศล คงแดง

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ 1


นายนาวิน ป้องแก้ว

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ 2


นายชาลี พึ่งพาณิชย์กุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ


นายปนัดด์ คังสุวรรณ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรม


นางเมชญา แก้วดวงดี

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ


ดร.ทรงภพ พลจันทร์

ประธานกรรมการ


นายชวลิต ถนอมถิ่น

รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


ดร.บุญเทพ นาเนกรังสรรค์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ


นายชัยวุฒิ จำนงสุทธเสถียร

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ


นายธนพัฒน์ ผู้พัฒน์

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


นายจุมพต กาญจนปัญญาคม

กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและพิจารณาค่าตอบแทน


นายสุรพงษ์ เอี่ยมจุฬา

กรรมการ /ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง


ดร.ทรงภพ พลจันทร์

ประธานกรรมการ


นายณัฐพงศ์ ภู่มี

กรรมการ


นายธีรยุทธ ชูศิลป์

กรรมการ / กรรมการบริหาร /กรรมการสรรหาและพิจรณาค่าตอบแทน


นายสุรศักดิ์ สีเขียว

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง


นายไชยา วงศ์ลาภพานิช

กรรมการ / กรรมการบริหาร /กรรมการบรรษัทภิบาล และบริหารความเสี่ยง


ดร.บุญเทพ นาเนกรังสรรค์

ประธานกรรมการตรวจสอบ


นายชัยวุฒิ จำนงสุทธเสถียร

กรรมการตรวจสอบ


นายธนพัฒน์ ผู้พัฒน์

กรรมการตรวจสอบ


นายจุมพต กาญจนปัญญาคม

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและพิจารณาค่าตอบแทน


นายชวลิต ถนอมถิ่น

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


นายธีรยุทธ ชูศิลป์

กรรมการสรรหาและพิจรณาค่าตอบแทน


นายธนพัฒน์ ผู้พัฒน์

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


นายสุรพงษ์ เอี่ยมจุฬา

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง


นายชวลิต ถนอมถิ่น

กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง


นายธนพัฒน์ ผู้พัฒน์

กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหาร ความเสี่ยง


นายไชยา วงศ์ลาภพานิช

กรรมการบรรษัทภิบาล และบริหารความเสี่ยง


นายชวลิต ถนอมถิ่น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


นายสุรศักดิ์ สีเขียว

กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ (รักษาการ)


นายไชยา วงศ์ลาภพานิช

กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและการเงิน (CFO)


นายธีรยุทธ ชูศิลป์

กรรมการบริหาร /รองกรรมการผู้จัดการสายงานองค์กรและกฎหมาย


นายวิวรรธน์ นวลนก

รองกรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรม


นายโกศล คงแดง

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ 1


นายนาวิน ป้องแก้ว

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ 2


นายชาลี พึ่งพาณิชย์กุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ


นายปนัดด์ คังสุวรรณ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรม


นางเมชญา แก้วดวงดี

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ