รางวัลและประกาศนียบัตร


บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้มุ่งเน้นผลงานก่อสร้าง มีเป้าหมายสูงสุดคือ มาตรฐานผลงานก่อสร้างชั้นเลิศ ก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านงานก่อสร้างทางวิศวกรรมโยธาและธรณีเทคนิค ส่งมอบงานให้ลูกค้าตรงเวลา ด้วยคุณภาพงานที่ดี และมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้รับการยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยสามารถสร้างสรรค์ผลงานแห่งคุณภาพจนได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศจำนวนมาก อีกทั้งยังได้รับรางวัลแห่งความภูมิใจ ด้านความปลอดภัย ซึ่งถือเป็นความสำเร็จในการเป็นบริษัทก่อสร้างชั้นนำของไทย