ประวัติบริษัท

บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2543 โดยผู้ริเริ่มก่อตั้งคือ คุณชวลิต ถนอมถิ่น (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) โดยจัดตั้งเพื่อดำเนินงานด้านธรณีเทคนิค โดยเน้นไปที่งานขุดระเบิดหิน และงานก่อสร้างอุโมงค์ ในหินแข็ง งานก่อสร้างโครงการแรกของบริษัทคือ งานก่อสร้างอุโมงค์ขนาด 3.0 เมตร ในโครงการก่อสร้างเขื่อน คลองท่าด่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครนายก ความยาวรวมทั้งสิ้น 1,910 เมตร

ต่อมาบริษัทฯ ได้ขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจ เพื่อการเจริญเติบโตของบริษัท มีการรับงานก่อสร้างจากทั้งภาครัฐ เช่น กรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมทางหลวง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงภาคเอกชน โดยเฉพาะกรมชลประทาน ผลงานที่ผ่านมา ได้แก่ งานก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำ อาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยัง (ตอนบน) อำเภอเขาวงศ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ งานก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำ เขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก สำหรับโครงการก่อสร้างเขื่อนแควน้อยนี้นอกจากงานก่อสร้างอุโมงค์แล้ว บริษัทฯ ยังได้ทำการก่อสร้างอาคารรับน้ำ งานระเบิด เหมืองหินสำหรับถมเขื่อน งานถมบดอัดเขื่อนแควน้อย งานอาคารควบคุมและห้องสำหรับงานบำรุงรักษา งานเสริมเสถียรภาพทางลาดด้วยวิธีร๊อคโบลท์และคอนกรีตพ่น, งานคอนกรีตพ่น และงานคอนกรีตปิดหน้าเขื่อน งานก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำและงานก่อสร้างเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียวเขื่อนเขาระกำพร้อมส่วนประกอบ อำเภอเมือง จังหวัดตราด นอกจากนี้ยังขยายตลาดไปสู่ระดับภูมิภาค ได้แก่ ประเทศลาว และพม่า โดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ


ผลงานแห่งความสำเร็จที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับความไว้วางใจมาก ในกลุ่มบริษัทที่ลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้า ในภูมิภาคนี้ให้เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างในโครงการต่าง ๆ ซึ่งบริษัทฯได้มุ่งเน้นผลงานก่อสร้างที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง มีเป้าหมายสูงสุดคือ มาตรฐานผลงานก่อสร้างชั้นเลิศ ส่งมอบงานให้ลูกค้าตรงเวลา ในราคายุติธรรม และคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ อีกทั้งมุ่งเน้นการตอบแทนสังคม และสนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย


ปัจจุบันบริษัทดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างด้านงานวิศวกรรมโยธา และธรณีเทคนิคที่ต้องอาศัยความชำนาญและเทคโนโลยีระดับสูง ประกอบด้วย ทีมงานวิศวกร นักธรณีวิทยาและบุคลากรทางเทคนิค ที่มีความคุ้นเคยและชำนาญการในงานด้านธรณีเทคนิค โดยเฉพาะงานก่อสร้างอุโมงค์ งานระเบิดหิน งานขุดเจาะโดยไม่ใช้ระเบิด งานพัฒนาเหมือง งานเจาะสำรวจ งานคอนกรีตโครงสร้าง งานวิศวกรรมโยธาทั่วไป และงานด้านธรณีวิทยา

ประวัติบริษัท

บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2543 โดยผู้ริเริ่มก่อตั้งคือ คุณชวลิต ถนอมถิ่น (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) โดยจัดตั้งเพื่อดำเนินงานด้านธรณีเทคนิค โดยเน้นไปที่งานขุดระเบิดหิน และงานก่อสร้างอุโมงค์ ในหินแข็ง งานก่อสร้างโครงการแรกของบริษัทคือ งานก่อสร้างอุโมงค์ขนาด 3.0 เมตร ในโครงการก่อสร้างเขื่อน คลองท่าด่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครนายก ความยาวรวมทั้งสิ้น 1,910 เมตร

ต่อมาบริษัทฯ ได้ขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจ เพื่อการเจริญเติบโตของบริษัท มีการรับงานก่อสร้างจากทั้งภาครัฐ เช่น กรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมทางหลวง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงภาคเอกชน โดยเฉพาะกรมชลประทาน ผลงานที่ผ่านมา ได้แก่ งานก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำ อาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยัง (ตอนบน) อำเภอเขาวงศ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ งานก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำ เขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก สำหรับโครงการก่อสร้างเขื่อนแควน้อยนี้นอกจากงานก่อสร้างอุโมงค์แล้ว บริษัทฯ ยังได้ทำการก่อสร้างอาคารรับน้ำ งานระเบิด เหมืองหินสำหรับถมเขื่อน งานถมบดอัดเขื่อนแควน้อย งานอาคารควบคุมและห้องสำหรับงานบำรุงรักษา งานเสริมเสถียรภาพทางลาดด้วยวิธีร๊อคโบลท์และคอนกรีตพ่น, งานคอนกรีตพ่น และงานคอนกรีตปิดหน้าเขื่อน งานก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำและงานก่อสร้างเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียวเขื่อนเขาระกำพร้อมส่วนประกอบ อำเภอเมือง จังหวัดตราด นอกจากนี้ยังขยายตลาดไปสู่ระดับภูมิภาค ได้แก่ ประเทศลาว และพม่า โดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ


ผลงานแห่งความสำเร็จที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับความไว้วางใจมาก ในกลุ่มบริษัทที่ลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้า ในภูมิภาคนี้ให้เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างในโครงการต่าง ๆ ซึ่งบริษัทฯได้มุ่งเน้นผลงานก่อสร้างที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง มีเป้าหมายสูงสุดคือ มาตรฐานผลงานก่อสร้างชั้นเลิศ ส่งมอบงานให้ลูกค้าตรงเวลา ในราคายุติธรรม และคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ อีกทั้งมุ่งเน้นการตอบแทนสังคม และสนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย


ปัจจุบันบริษัทดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างด้านงานวิศวกรรมโยธา และธรณีเทคนิคที่ต้องอาศัยความชำนาญและเทคโนโลยีระดับสูง ประกอบด้วย ทีมงานวิศวกร นักธรณีวิทยาและบุคลากรทางเทคนิค ที่มีความคุ้นเคยและชำนาญการในงานด้านธรณีเทคนิค โดยเฉพาะงานก่อสร้างอุโมงค์ งานระเบิดหิน งานขุดเจาะโดยไม่ใช้ระเบิด งานพัฒนาเหมือง งานเจาะสำรวจ งานคอนกรีตโครงสร้าง งานวิศวกรรมโยธาทั่วไป และงานด้านธรณีวิทยา