วิสัยทัศน์องค์กร


วิสัยทัศน์ (VISION)

ก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านงานก่อสร้างทางวิศวกรรมโยธาและธรณีเทคนิค

Keeping ahead in engineering and geotechnical construction with customer’s satisfaction always.


พันธกิจองค์กร (MISSION)

1. ดําเนินธุรกิจงานก่อสร้างทางวิศวกรรมและธรณีเทคนิคมีผลงานคุณภาพและมีผลกําไรอย่างต่อเนื่อง

2. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทํางานด้วยความปลอดภัย ปลูกฝังจริยธรรมของการทํางานสู่พนักงานในทุกระดับชั้นด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตแบบยั่งยืน

3. ให้ความสําคัญการพัฒนาศักยภาพการทํางานของบุคลากรควบคู่กับการเจริญเติบโตขององค์กร

4. ส่งมอบผลตอบแทนที่เหมาะสมและยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม

5. มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม


สโลแกน (SLOGAN)

“Only the best we do”


นโยบายคุณภาพ (QUALITY POLICY)

มุ่งมั่นส่งมอบงานก่อสร้างให้ทันเวลาอย่างมีคุณภาพสูงสุด เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
DOWNLOAD COMPANY PROFILE