กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพิเศษ(CSR) มีนโยบาย ” เน้นคุณภาพงาน และสร้างสรรค์สังคม” เป็นนโยบายเพื่อสาธารณประโยชน์ของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม ด้านการศึกษาและกีฬา ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ด้านศาสนาและวัฒนธรรมและด้านสาธารณสุข ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาองค์กรและประเทศชาติ โดยได้ให้ พนักงานในทุกระดับมีส่วนร่วมทำกิจกรรม เพื่อสาธารณประโยชน์ของชุมชนและเพื่อตอบแทนและช่วยเหลือสังคม (Corporate Social Responsibilities) ในรูปแบบโครงการต่างๆ ซึ่งได้ปฏิบัติต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี

1. ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
โดยการสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ จัดกิจกรรมส่งเสริมการทำความดี ลดอบายมุขเพื่อความอยู่ดีมีสุขภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ สนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมอาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคม หมุนเวียนไปตามพื้นที่ ที่บริษัทมีหน่วยงานก่อสร้าง รวมถึงจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเพื่อกระชับความสัมพันธ์ส่งเสริมความสามัคคีของชุมชน
กุมภาพันธ์ 26, 2021

โครงการ “ไร้ท์…รวมน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยหนาว (2558)

กุมภาพันธ์ 26, 2021

รวมน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยหนาว (2559)

กุมภาพันธ์ 26, 2021

โครงการปันน้ำใจพัฒนาสังคม (2560)

กุมภาพันธ์ 26, 2021

ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้ 2560

กุมภาพันธ์ 26, 2021

บริจาคเงินและน้ำดื่ม เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคอีสาน (2560)

กุมภาพันธ์ 26, 2021

บริจาคน้ำดื่ม ให้แก่ กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย (2560)

กุมภาพันธ์ 26, 2021

โครงการรับบริจาคเงินสิ่งของและเสื้อผ้าให้แก่คนพิการเด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาส (2562)

กุมภาพันธ์ 26, 2021

โครงการบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโรคติดเชื้อโควิด 19

กุมภาพันธ์ 26, 2021

โครงการทาสีสร้างสรรค์ให้น้อง ณ โรงเรียนวัดสุคันธาวาส ในวันเสาร์ 20 กุมภาพันธ์ 2564

2. ด้านการศึกษาและกีฬา
บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนที่มีความสามารถซึ่งจะเป็นกำลังหลักและแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศในระยะยาว แต่เนื่องจากความยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์จึงทำให้ขาดความมุ่งมั่นที่จะศึกษา บริษัทจึงสนับสนุนการมอบทุนการศึกษาและมอบอุปกรณ์กีฬาสถานศึกษาในชนบทที่ขาดแคลน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาทั้งด้านการศึกษาและด้านกีฬา
3. ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทมีนโยบายให้ทุกๆ โครงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรการประหยัดพลังงาน และมีการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่รวมทั้งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบนิเวศน์ ปัญหาโลกร้อน มลภาวะ โดยจัดให้มีกิจกรรมร่วมกันปลูกป่าตามสถานที่ต่างๆ
4. ด้านศาสนาและวัฒนธรรม
เพื่อส่งเสริมให้พนักงานร่วมทำบุญและเผยแผ่พระพุทธศาสนาและนำหลักธรรมคำสอนมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันตลอดจนการทำงาน โดยคำนึงถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาเป็นสถาบันหลักทางสังคมที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและความมั่นคงของชาติ หลักธรรมคำสอน ตลอดจนกิจกรรมประเพณีสำคัญต่างๆ ของพระพุทธศาสนา ถือเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจที่สำคัญยิ่งของพุทธศาสนิกชนที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลจวบจนปัจจุบันและต่อไปในอนาคต
5. ด้านสาธารณสุข
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการเสียสละ การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์รวมทั้งทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และทำประโยชน์ให้ผู้อื่นตลอดจนประโยชน์ต่อส่วนรวม