กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพิเศษ(CSR) มีนโยบาย ” เน้นคุณภาพงาน และสร้างสรรค์สังคม” เป็นนโยบายเพื่อสาธารณประโยชน์ของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม ด้านการศึกษาและกีฬา ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ด้านศาสนาและวัฒนธรรมและด้านสาธารณสุข ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาองค์กรและประเทศชาติ โดยได้ให้ พนักงานในทุกระดับมีส่วนร่วมทำกิจกรรม เพื่อสาธารณประโยชน์ของชุมชนและเพื่อตอบแทนและช่วยเหลือสังคม (Corporate Social Responsibilities) ในรูปแบบโครงการต่างๆ ซึ่งได้ปฏิบัติต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี

1. ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
โดยการสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ จัดกิจกรรมส่งเสริมการทำความดี ลดอบายมุขเพื่อความอยู่ดีมีสุขภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ สนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมอาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคม หมุนเวียนไปตามพื้นที่ ที่บริษัทมีหน่วยงานก่อสร้าง รวมถึงจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเพื่อกระชับความสัมพันธ์ส่งเสริมความสามัคคีของชุมชน
พฤษภาคม 11, 2023

โครงการงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย บ.คลองแงะ-จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอนบ้านโต้นนท์-บ้านลำชิง ได้นำรถแบคโฮขุดตอต้นไม้ ให้กับสถานีตำรวจภูธรนาทวีเพื่ออำนวยความสะดวกในพื้นที่ให้บริการกับประชาชน

พฤษภาคม 11, 2023

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ แม่แตง-แม่งัด จังหวัดเชียงใหม่ มอบน้ำดื่มจำนวน 500 ขวด ให้กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่

พฤษภาคม 11, 2023

โครงการปรับปรุงดินชั้นฐานรากอ่างเก็บน้ำมรสวบ ประจวบคีรีขันธ์ ช่วยงานพัฒนาวัดและชุมชน โดยขนดินถมบดอัดเพื่อทำแนวกำแพงวัดมรสวบ ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

พฤษภาคม 11, 2023

โครงการ ประตูระบายน้ำศรีสองรัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มอบน้ำดื่ม จำนวน 480 ขวด เพื่อจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเลย

เมษายน 5, 2023

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ แม่แตง-แม่งัด จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมดับไฟป่ากับเทศบาลตำบลแม่นะ และเทศบาลตำบลสันมหาพล พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ดับเพลิง รายละเอียดดังรูป

กุมภาพันธ์ 26, 2021

โครงการ “ไร้ท์…รวมน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยหนาว (2558)

กุมภาพันธ์ 26, 2021

รวมน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยหนาว (2559)

กุมภาพันธ์ 26, 2021

โครงการปันน้ำใจพัฒนาสังคม (2560)

กุมภาพันธ์ 26, 2021

ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้ 2560

กุมภาพันธ์ 26, 2021

บริจาคเงินและน้ำดื่ม เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคอีสาน (2560)

2. ด้านการศึกษาและกีฬา
บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนที่มีความสามารถซึ่งจะเป็นกำลังหลักและแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศในระยะยาว แต่เนื่องจากความยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์จึงทำให้ขาดความมุ่งมั่นที่จะศึกษา บริษัทจึงสนับสนุนการมอบทุนการศึกษาและมอบอุปกรณ์กีฬาสถานศึกษาในชนบทที่ขาดแคลน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาทั้งด้านการศึกษาและด้านกีฬา
3. ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทมีนโยบายให้ทุกๆ โครงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรการประหยัดพลังงาน และมีการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่รวมทั้งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบนิเวศน์ ปัญหาโลกร้อน มลภาวะ โดยจัดให้มีกิจกรรมร่วมกันปลูกป่าตามสถานที่ต่างๆ
4. ด้านศาสนาและวัฒนธรรม
เพื่อส่งเสริมให้พนักงานร่วมทำบุญและเผยแผ่พระพุทธศาสนาและนำหลักธรรมคำสอนมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันตลอดจนการทำงาน โดยคำนึงถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาเป็นสถาบันหลักทางสังคมที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและความมั่นคงของชาติ หลักธรรมคำสอน ตลอดจนกิจกรรมประเพณีสำคัญต่างๆ ของพระพุทธศาสนา ถือเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจที่สำคัญยิ่งของพุทธศาสนิกชนที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลจวบจนปัจจุบันและต่อไปในอนาคต
5. ด้านสาธารณสุข
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการเสียสละ การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์รวมทั้งทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และทำประโยชน์ให้ผู้อื่นตลอดจนประโยชน์ต่อส่วนรวม