งานก่อสร้าง SLOPE PROTECTION ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนหลักลาย-บ้านเวร ตอน 1